Kokeile ilmaiseksi 6kk

VIE AUTO­KORJAAMOSI
DIGIAIKAAN

HYÖDYT

 • Vapauta aikasi tuot­tavaan työhön
 • Helppo ja nopea käyttöön­otto
 • Sinä päätät omat hintasi
 • Maailman nopein kustannus­arvio
 • Ohjeaikojen kompen­sointi

HYÖDYT

Vapauta aikasi tuot­tavaan työhön

Autokorjaamo.fi -työkaluilla automatisoit useita päivit­täisiä rutiineja. Vastaat paremmin asiak­kaasi tarpeisiin ja annat laaduk­kaampaa palvelua. Asiakas­palvelu­tehtävät sujuvat nopeam­min ja aikasi vapautuu tuot­tavaan työhön.

HYÖDYT

Helppo ja nopea käyt­töön­otto

Autokorjaamo.fi on nyky­aikainen pilvi­palvelu. Mitään ei tarvitse asentaa ja kaikki toimii netti­selaimella – missä oletkin. Syötät vain käyttäjä­tunnukset ja järjestelmä on heti käytet­tävissäsi. Käytä yksi ilta asetusten syöttä­miseen ja toinen käytön harjoit­teluun – pääset hyvin alkuun!

OMI­NAI­SUU­DET

 • Asiakasrekisteri

 • Työkalenteri

 • Sähköinen huoltoseloste

 • Huoltohistoria

 • Automaatio nopeuttaa ja helpottaa

 • Oikeat voiteluaineet – automaattisesti

 • Helppo varaosien tilaaminen

 • Verkkolasku

 • Integroitu maksupääte

 • Riskitön kuluttajalasku

 • Markkinointi 24/7

 • VIN Check

 • Autolantti – virtuaalinen valuutta

 • Huoltovideo

 • Raportointi

OMINAISUUDET

Maailman no­pein kustan­nus­arvio

Palvelu perustuu auton­valmistajien määrit­tämiin töiden sisäl­töihin ja ohje­aikoihin. Näet heti myös tarvit­tavien osien saata­vuuden ja netto­hinnat. Teet muuta­massa sekunnissa omiin hintoihisi perustuvan ammatti­maisen kustannu­sarvion, työ­suoritteet ja vara­osat eriteltyinä. Sen jälkeen tulostat tai toimitat sähköisesti kustannus­arvion asiak­kaallesi.

OMINAISUUDET

Ohje­aikojen kompen­sointi

Autokorjaamo.fi -palvelussa auton­valmistajien työ­sisällöt ja ohje­ajat ovat käytössä ilman lisä­hintaa. Palvelu jopa ymmär­tää poistaa pääl­lek­käi­syydet ohje­ajoissa, vaikkapa jarru­töiden yhteydessä.

OMINAISUUDET

Sinä päätät omat hintasi

Korjaamo tekee itse kaikki päätökset hinnoit­telun osalta. Asetat työsi tunti­hinnan ja omat kertoimesi auton­valmistajilta tuleville ohje­ajoille sekä Auto­korjaamo.fi -palvelun antamille paikka­kunta­kohtaisille osien hinnoille vaikkapa hinta­luokittain. Lyhyen harjoittelun jälkeen Autokorjaamo.fi -palvelu tekee laskelmat auto­maattisesti halua­mallasi tavalla.

OMINAISUUDET

Asiakas­rekisteri

Autokorjaamo.fi -asiakas­rekisteri täyttää yleisen tieto­suoja-asetuksen vaati­mukset. Löydät asiak­kaasi käden kään­teessä nimellä, auton rekisteri­tunnuksella tai millä tahansa talletta­mallasi tiedolla. Uusien asiak­kaiden tiedot voit lisätä hel­posti itse tai edullisen Traficom-lisä­palvelun kautta. Asiakas­tiedot varmuus­kopioidaan auto­maattisesti.

OMINAISUUDET

Työ­kalenteri

Käytössäsi on monen mielestä mark­kinoiden paras säh­köinen työ­kalenteri. Näet yhdellä silmäyk­sellä päivän, viikon tai kuu­kauden tilanteen ja täyttö­asteen mekaa­nikko­koh­taisesti. Halutes­sasi asiakkaasi voivat varata vapaita aikoja suoraan netistä. Auto­korjaamo.fi laskee tarvi­tavan ajan työ­tehtä­välle tai määrä­aikais­huollolle auto­valmistajan antamien ohje­aikojen ja korjaamo­kohtaisten asetusten mukaisesti.

OMINAISUUDET

Säh­köi­nen huol­to­seloste

Mekaanikkosi voi täyttää säh­köisen huolto­selos­teen suoraan järjes­telmään. Seuraa­valla kerralla löydätte huolto­selosteet nopeasti, niistä käy ilmi auto­malli­koh­tainen määrä­aikais­huol­lon sisältö ja se mitä autolle tehtiin edel­lisellä kerralla. Mekaa­nikot ja työn­johtaja sääs­tävät aikaa ja rahaa korjaa­mollesi. Täytetty huolto­seloste tallettuu myös palvelun sisäiseen huolto­kirjaan.

OMINAISUUDET

VIN Check

VIN Check on maksul­linen työkalu, joka toimii auto­lanteilla. VIN Check hakee VAG-konsernin auto­merkkien ja -mallien tarkat tekniset ominai­suudet ja yhteen­sopivien lisä­varusteiden tiedot. Varaosia hakies­sasi VIN Check valitsee auto­maattisesti oikeat vaihto­ehdot tai poistaa varmasti väärät vaihtoehdot.

OMINAISUUDET

Auto­maa­tio nopeut­taa ja hel­pot­taa

Autokorjaamo.fi hakee vara­osien paikka­kunta-kohtaiset hinnat ja laskee työn kokonais­hinnan korjaamosi tunti­hintaa sekä auto­valmistajan ohje­ajalle ja vara­osille anta­maasi kerrointa käyttäen. Kustannus­arvio muut­tuu työ­määräyk­seksi vain napin painalluksella. Ilmaisen koe­jakson aikana varmistut, että auto­matiikka toimii tarkoit­tamallasi tavalla.

OMINAISUUDET

Oikeat voiteluaineet – auto­maat­tisesti

Autokorjaamo.fi -tieto­kannasta löytyy auto­maatti­sesti rekister­inumeron perus­teella oikea moottori­öljy ja määrä. Valinta ei voisi olla helpompaa!

OMINAISUUDET

Helppoa varaosien tilaamista

Autokorjaamo.fi -käyttä­jänä päätät itse mistä tarvit­semasi vara­osat ostat. Palve­lumme tarjoaa kui­tenkin erittäin helpon tavan tilata työ­määräyk­seen kuuluvat vara­osat napin painalluksella.

OMINAISUUDET

Verkkolasku

Yrityksillä on laki­säätei­nen oikeus saada kaikki vastaan­otta­mansa laskut verkko­laskuina. Autokorjaamo.fi -järjestel­mässä on verkko­laskutus­palvelu sisään­raken­nettuna. Saat palvelun käyt­töösi hyväk­symällä käyttö­ehdot – parilla klikkauksella, hoidamme sopimu­kset puolestasi. Voit myös halutessasi ottaa käyttöön paperi­laskujen tulostus- ja postitus­palvelun.

OMINAISUUDET

Integroitu maksupääte

Autokorjaamo.fi -palvelulla voit veloit­taa asiak­kaitasi kaikilla maksu­tavoilla. Saatavilla on mark­kinoiden helppo­käyttöisin integroitu maksu­pääte – laitat vain virta­johdon seinään ja odotat muu­taman minuutin. Maksu­päätteen kustan­nukset ovat erittäin kilpailu­kykyiset. Korjaamot ovat sääs­täneet jopa tuhansia euroja maksun­välityksen vuosikuluissa.

OMINAISUUDET

Autolantti – virtuaalinen valuutta

Autolantti on Autokorjaamo.fi -palvelun virtu­aalinen maksu­väline, jolla maksat lisä­ominai­suuksien käytöstä. Yhden Auto­lantin arvo on kymmenen senttiä. Auto­lantteja voi ostaa sadan kappa­leen erissä. Ostetut Autolantit eivät vanhene ja niitä voit käyttää milloin vain.

Saat meiltä joka viikko maksutta pussil­lisen Auto­lantteja ja pääset kokei­lemaan esi­merkiksi VIN Check -hakua. Jos käytät hakua enemmän, maksaa jokainen haku yhden Autolantin.

OMINAISUUDET

Huoltovideo

Autokorjaamo.fi -palvelusta voit lähettää asiak­kaallesi puhe­limeen tai sähkö­postiin linkin mekaani­kon kuvaa­maan lyhyeen videoon, jossa hän kertoo auton kun­nosta ja ehdo­tetuista lisätöistä. Opetellun rutiinin avulla työ­kalun käyttö on helppoa ja luontevaa.

Merkki­huollot ovat käyttä­neet vastaavaa – joskin kuukausi­maksultaan huomat­tavasti kalliim­paa palvelua jo jonkin aikaa. Asiakas­tyytyväisyys on ollut vahvassa nousussa.

OMINAISUUDET

Raportointi auttaa seuraamaan ja kehittämään

Autokorjaamo.fi -palvelun rapor­tointi­työ­kalulla seuraat myyn­tiäsi eri tarkastelu­kulmista. Kaikki raportit näet helposti vuosi-, kuukausi- tai jopa päivä­tasolla.

Raportoinnin käyttö­oikeus on aina henkilö­kohtainen ja korjaa­mollasi tuleekin olla vähin­tään yksi admin-pää­käyttäjä, joka myöntää edelleen käyttö­oikeuksia muille työn­tekijöille tai vaikkapa kirjan­pitäjälle.

OMINAISUUDET

Riskitön kuluttaja­lasku

Käytössäsi on myös Auto­korjaamo.fi -kulutta­jalasku. Palvelu tarkis­taa asiak­kaasi luotto­tiedot sekun­neissa. Korjaamo saa rahat kahden työ­päivän sisällä ja asiak­kaasi saa korotonta maksu­aikaa tai mahdol­lisuuden maksaa erissä. Korjaa­mollesi kustannus on kortti­maksun luokkaa.

OMINAISUUDET

Markkinoi korjaamoasi 24/7 – saat uusia asiakkaita

Autokorjaamo.fi palvelee myös kulut­tajia. Sitä markki­noidaan aktiivi­sesti ja moni­kanavaisesti suoma­laisille autoi­lijoille. Halutes­sasi saat korjaa­mosi ja palvelusi näky­viin tuhan­sille asiak­kaille viikon jokaisena päivänä – kellon ympäri. Lisäksi voit näyttää hinnat määrä­aikais­huolloille sekä tarjota vapaat ajat varattavaksi.

OMINAISUUDET

Asiakas­palaute
yli 9 / 10

 • Palvelun laadulla on suora vaikutus asiakkaan tekemiin päätöksiin.
 • Autokorjaamo.fi -palvelun avulla asiakas-palautteen kerääminen on vaivatonta.
 • Kuluttajien tähän mennessä jättämien tuhansien palautteiden keskiarvo on loistava 9,3 / 10. Korjaamo voi kehittää palvelujaan saamansa suoran palautteen perusteella.

OMINAISUUDET

Huolto­his­toria – lähi­aikoi­na myös asiak­kait­tesi käytössä

Autokorjaamo.fi -palvelun huolto­historia tallen­taa kaikki tekemäsi työ­määräy­kset auto­kohtaisesti. Lähi­aikoina voit tarjota maksut­toman oman auton huolto­historia­palvelun asiakkaillesi ja näet itse muissa auto­korjaa­moissa samalle autolle tehdyt työt.

TUTKITTUA

Jo 230 000

tehtyä kustannus­arviota tai työ­määräystä

Yli 70 000

kävijää kuukaudessa Autokorjaamo.fi -palvelussa

Tutkimuksen mukaan kuluttajista

79%

pitää tärkeänä huollon hinnan näyttämistä nettipalvelussa

Kuluttajista

88 %

haluaisi käyttämänsä autokorjaamon liittyvän Autokorjaamo.fi -käyttäjiksi.

Kuluttajista

82 %

pitää huollon ajan­varauksen nopeut­ta tärkeänä

ASIAKKAILTA

VTP Group Oy

”Ennen vanhaan käytimme pöytä­kalenteria ajan­varauksille ja vara­osille. Ja kun asiakas joskus maksoi, niin varauk­set ympy­röitiin. Se oli aivan kaaos. Ei korjaamo­yrittäjä voi käyttää kahta tai kolmea tuntia päivässä paperit­öihin tai tarjouksien laske­miseen.

Autokorjaamo.fi -palvelun käyttöön­otolla harpattiin 30 vuotta eteen­päin. Tarjouksen tekemi­seen ja sähkö­postin lähettä­miseen menee nyt muutama minuutti. Kaikki sääs­tetty aika on suoraan lisää rahaa firman pussiin.”

– Samppa Granlund

ASIAKKAALTA

Auto-Huhta Oy

”Kun asiakas on syöttänyt Auto­korjaamo.fi -palvelussa autonsa rekisteri­tunnuksen ja valinnut halua­mansa palvelut, pääsemme heti laskemaan hänelle kustannus­arvion. Valmis kustannus­arvio voidaan nappia painamalla muut­taa työ­määräyk­seksi ja siirtää helposti ajan­varaus­kalenteriin. Muutamalla klikkauk­sella tilaamme työhön liittyvät vara­osat. Autokorjaamo.fi on kilpai­lijoihin ver­rattuna lähes ilmainen!”

– Viljami Valkeapää