MAAILMAN PARAS
KORJAAMO-OHJELMISTO

Auto­korjaamo.fi on moni­puolinen kor­jaamo-ohjel­misto, josta löy­ty­vät kaik­ki auto­kor­jaamo­yri­tyksen tar­vit­semat digi­taaliset työkalut.

Ohjelmiston käyt­tä­jänä pys­tyt tar­joa­maan alan pa­rasta asia­kas­ko­ke­musta ensim­mäi­sestä kus­tan­nus­ar­vios­ta – aina kat­ta­viin mak­su­ta­poi­hin as­ti. Ohjel­mis­to auto­ma­ti­soi mon­ta oman kor­jaa­mo­si kan­nal­ta olen­nais­ta toi­mis­to­työn vai­het­ta. Näin sääs­tät aika­si tuot­ta­vaan työ­hön ja sääs­tät sel­vää ra­haa.

Kor­jaamo-ohjel­mis­ton hin­ta on vain 37 euroa kuu­kau­dessa (sis. alv).

Tar­joam­me nyt 6 kuu­kau­den ilmai­sen ko­kei­lun uusil­le käyt­tä­jil­le!

»  Digi­ta­li­soi kor­jaa­mo­si toi­mis­to­ru­tii­nit

»  Va­pau­ta ai­ka­si tuot­ta­vaan työ­hön

»  Työ­mää­räyk­set ja huol­to­se­los­teet no­peas­ti

»  Säh­köi­nen työ­ka­len­te­ri

»  Asia­kas­his­to­rian tal­len­nus pil­veen

»  Kuva­vies­tit ja vi­deo­tal­len­teet suo­raan asiak­kaalle

»  Suo­rat lin­kit merk­ki­koh­tai­siin huol­to­kir­joi­hin

»  Las­ku­tus ja mak­su­pääte

»  Myös va­kuu­tus­yhtiö­las­kujen kä­sit­tely

Vapauta ai­ka­si tuottavaan työhön

Korjaamo-ohjel­mis­ton tu­lisi hel­pot­taa ja no­peut­taa kor­jaa­mo­yrit­tä­jän toi­mis­to­ru­tii­neja niin, että aika sääs­tyy tuot­ta­vaan työ­hön. Va­kuu­tam­me, että Auto­kor­jaa­mo.fi -kor­jaa­mo-ohjel­mis­tom­me on par­haim­mil­laan nimen­omaan tässä.

Työ­vai­heet ete­nevät kor­jaa­mo­yri­tyk­selle so­pi­vas­sa loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­sessä. Ja oh­jel­mis­to huo­leh­tii sau­mat­to­masti ja il­man vii­vei­tä useis­ta tie­to­hauis­ta – esi­mer­kik­si sil­loin kun pi­tää ha­kea rekis­te­ri­nu­me­rol­la asiak­kaan au­ton huol­lon si­säl­tö ja ohje­ajat sekä tar­vit­ta­vat vara­osat.

Us­kal­lam­me sanoa, että kus­tan­nus­ar­vi­om­me on no­pein maa­il­mas­sa. Ja nap­pia pai­na­mal­la se myös muut­tuu työ­mää­räi­mek­si. Vara­osa­tilauk­set voit ha­lu­tes­sasi auto­ma­ti­soi­da. Ja käy­tös­sä­si on mark­ki­noi­den par­haat työ­se­los­teet asiak­kail­le­si tu­los­tet­ta­vak­si ja au­ton työ­his­to­riaan tal­len­net­ta­vaksi. Maks­ui­hin ja las­ku­tuk­seen voit käyt­tää eri vai­hto­eh­toja, jotka myös tai­pu­vat kaik­kiin käy­tän­nön ti­lan­tei­siin – myös va­kuu­tus­yh­tiöi­den las­kut­ta­mi­seen.

Jarin Video­corner avaa kor­jaa­mo-ohjel­mis­ton toimintaa

Helppo ja nopea käyt­töön­otto

Auto­korjaa­mo.fi kor­jaamo-oh­jel­mis­to on ny­ky­ai­kai­nen pil­vi­pal­ve­lu. Mi­tään ei tar­vit­se asen­taa ja kaik­ki toi­mii net­ti­se­lai­mel­la. Syö­tät vain saa­masi käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja jär­jes­tel­mä on heti käy­tet­tä­vis­säsi.

Kaik­keen tä­hän saat hen­ki­lö­koh­tais­en opas­tuk­sen. Ota yh­teyt­tä ja pan­naan hom­ma käyn­tiin!

Ota yhteyttä

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!